Vojenský výkladový slovník

11.05.2010 15:07

A

 

ADMINISTRATIVE COMMAND POST alebo ACP - Súčasť funkcie CP, ktorá riadi logistiku, tlač, médiá techniku a súvisiace operačné podporu. ACP je jedným z dvoch CP. To druhé je Tactical Command Post, ktorým je operácia plánovaná,riadená a velenia.

ADOO - Arabský výraz pre "protivníka". Často je používaný veteránmi SAS zo stredovýchodných operácií, najmä tými, ktorí predtým slúžili v Ománe a južnej Arábii.

AIRBORNE BATTLE GROUP (ABBG) - Výsadková bojová skupina.) ABBG je vše vojsková organizácia z druhej strany výsadkových jednotiek.  Zvláda samostatne bojovať, obsadiť a udržať ciele v pohotovosti pre Main Force insertion.

ACTIVITIES specified BY THE GOVERMENT - Činnosť určená vládou. Činnosti určené vládou sa veľmi líši od normálnych operácií jednotiek, pretože  sú mimo rozsahu ich normálnych misií.

ADVANCE FORCE - Činnosť vyžadujúcu bezprostrednú presun síl s úmyslom potlačiť hrozbu pred presunom nasledujúcich síl.

AIR ASSAULT - Vzdušný výpad. Pri vykonávaní vzdušného výpade musia mať vojaci schopnosti týkajúce sa vzdušného výpadu. Helikoptéry     počas vyloženie vojakov nepristávajú. AIR ASSAULT je podobný AIR MOBILE INSERTION, ktorý však nevyžaduje špeciálne schopnosti.

AIRBORNE OPERATION - Výsadková operácia. Podstata výsadkovej operácie spočíva vo využití vzdušnej strany k zapojeniu pozemného 

vojska  do bitky a to letecky.

AIRBORNE RAPPELING - Vzdušné zlaňovanie. Horolozecká technika zostupu po lezeckom lane. Človek na lane využíva trecie a mechanické  brzdiaci zariadenia na kontrolu zostupu.

AIRLAND BATTLE DOCTRINE - Prístup k vojenským operáciám, ktorý si uvedomuje plný potenciál síl. Popisuje spojené vzdušné a pozemné

sily s dôrazom kladeným na službu vnútornej spolupráce.

AIR MOBILE INSERTION - Počas tohto vysadenia sú operátori naložený do helikoptér a letecky dopravení do určenej pristávacej zóny.

Pre AIR  MOBILE INSERTION sa nevyžadujú zvláštne schopnosti.

AREA OF INFLUENCE - Pásmo ovplyvnenia. Zemepisná oblasť, v ktorej je kapitán schopný kedykoľvek okamžite ovplyvňovať operačnú činnosť manévrovaním alebo systémom podpornej paľby pod svojím velením alebo kontrolou.

AREA OF INTERES - Záujmová plocha.

AREA OF OPERATIONS (AO) - Operačné stredisko.

AREA OF RESPONSIBILITY (AOR) - Priestor vnútri operačnej oblasti (AO), ktorý bude pod hlavnou zodpovednosťou tímu. Ako príklad: Vstupujúce  tím môže mať ako hlavný AOR po vyrazenie dverí pravou polovicu obývačky obydlia. Odstreľovačský tím môže   mať ako AOR severnú stenu stavby, ak sú v skupine (assault group) dva ostreľovačské tímy, tak jeden môže  mať na zodpovednosť severovýchodnú a druhý severozápadnú stenu. Úderný tím (assault team) môže mať vo vnútri budovy tri menšie oblasti k zodpovednosti (subAORs) postupne vytvorené po vyrazení dverí. Jednotlivci v tíme môžu tiež mať svoje vlastné oblasti zodpovednosti vnútri každej miestnosti.

ASSAULTER - Člen úderného tímu.

ASSAULT GROUP - Úderná skupina. Tvorí ju niekoľko úderných tímov (assault team). Skupinu vedie Assault Commander.

ASSAULT LANDING OPERATION - Úderná výsadková operácia.

ASSAULT TEAM - Úderný tím. Základný tím špeciálnych síl počas operácií. Môže ho tvoriť veliteľ úderného tímu, prieskumník, strelec,

zdravotník,  spojár a podľa typu misie aj niekoľko ďalších špecialistov.

 

ASSAULT TEAM COMMANDER - Veliteľ úderného tímu nemusí mať vždy najvyššiu pozíciu. Častejšie je to skúsenejší člen úderného tímu. Kapitán musí dokonale chápať misiu a poznať všetky tímové pozície. Od chvíle, kedy riadi taktické rozmiestnenie tímu, musí byť schopný pod tlakom robiť rýchle a efektívne rozhodnutia.

AVALANCHE - Lavína. Kódové slovo prijaté určitými jednotkami na upozornenie na možné výbušniny v AO (Area of operation).

Tiež slúži ako rozkaz k ústupu z AOR.

B

BALISTIKA - Veda o pohybe a vplyve strely. Študuje predovšetkým trajektóriu, rýchlosť a energiu streliva.

BADGED - Termín SAS označujúci uchádzača, ktorý úspešne splnil výberové a následné kurzy a môže vstúpiť do jednotky. Doslovne to možno z                  angličtiny preložiť ako: "Ten, ktorý dostal a má odznak."

BANG - Slangový výraz pre flash-bang granát.

BASH - Najskôr výraz označujúci improvizovaný alebo dočasný vodu neprepúšťajúci úkryt skonštruovaný z ponča, peleríny či iných materiálov,

ktoré  sú k dispozícii. Neskôr sa stal všeobecnejším výrazom príslušníkov SAS na kasárne alebo iný spôsob ubytovania.

BERM - Obranný či ochranný val zo zeminy, väčšinou narýchlo vybudovaný, ktorého zmyslom je poskytnúť ochranu dočasnému pozorovaciemu stanovišťu alebo predsunutej základni palebnej podpory.

BENT SPEAR - Krycí názov pre nehodu jadrových zbraní.

BERGEN - Batoh užívaný britskými špeciálnymi silami v aktívnej službe.

BIRD – Vták. Letún, obyčajne helikoptéra.

BLACK BIRD - Ťažko zistiteľný, pozorovateľný letún USAF (US Air Force - Americké vzdušné sily), či letún kategórie stealth (neviditeľný)

používaný pre špeciálne operácie.

BLACK OPERATIONS - Činnosť na zabezpečenie spravodajských, kontrarozvedných a ďalšie podobných aktivít pod záštitou alebo vedením štátnych oddelení či agentúr takým spôsobom, aby bolo zabezpečené utajenie a ukrytie. Od tajných operácií (Covert operations) sa odlišujú

tým, že je kladený väčší dôraz na skrytie operácie, ako na utajenie identity sponzora akcie.

BLITZKRIEG - Blesková vojna. Bleskové prepadnutie je nemecký výklad britského strategického zámeru nazývaného "nepriamy prístup"

(indirect approach).

BLUE-ON-BLUE - Výraz SAS označujúci náhodné stretnutie medzi silami stojacimi na rovnakej strane, často sa tomu tiež hovorí

"priateľská paľba". Avšak vojaci stojaci na strane, ktorá priateľskú paľbu schytá, väčšinou používajú farebnejší výrazy pre opis situácie,

v ktorej sa ocitli.

BOJOVÉ UMENIA - Veľmi dôležitá zložka výcviku špeciálnych síl.

BASIC UNDERWATER DEMOLITION / SEAL (BUD / S) - Základy podvodných demolačných činností / SEAL. Základný výcvikový program

US Navy SEALS. Základný výcvikový kurz v trvaní 26 týždňov, ktorý musia všetci uchádzači do SEAL podstúpiť a prejsť, aby sa dostali do

tímov SEAL.

BLACK - Prezývka pre vybavenie špeciálnych protiteroristických jednotiek. Názov je zvolený podľa farby bojového odevu.

BLOW AND GO - Odpal a choď. Výraz používaný proti teroristickými jednotkami ako odkaz na dynamický vstup; odpáľ výbušnú nálož a

okamžite potom vstup do budovy cez vzniknutú trhlinu alebo dieru. Pozri. tiež dynamický vstup (Dynamic entry).

BOMB DAMAGE ASSESSMENT (BDA) - Odhad škôd spôsobených bombardovaním. Dôležitým bodom moderného spôsobu bojovania je

zisťovanie rozsahu škôd spôsobených bombardovaním na zariadeniach protivníka. Nepriateľ sa však snaží škody zakryť a keďže techniky

pre maskovanie spôsobených škôd pred leteckým alebo kozmickým prieskumom veľmi pokročili, je často jediným možným spôsobom, ako

zistiť ich skutočný rozsah, vyslanie tímov na  odhad škôd spôsobených bombardovaním do danej oblasti. A to aj napriek tomu, že tu hrozí reálne nebezpečenstvo prezradenia.

BREACH - Porušenie, porušiť. Násilné dosiahnutie dynamického vstupu, s baranidlom, vykopnutím alebo výbušninou vyrazením dverí či okna

alebo aj múru, ak je treba.

BROKEN ARROW  - Zlomený šíp. Krycie názov pre jadrovú haváriu. Je o mnoho vážnejšie než Bent Spear. Pozri. tiež Dull Sword.

 

C

CANARY - Kanárik. Slangový výraz pre rukojemníkov.

CAMOUFLAGE - Maskovanie

CASEVAC - Evakuácia strát. Väčšinou s pomocou vrtuľníkov. Pozri. tiež Medical evacuation.

C & C. (Command and Control ) - Velenie a riadenie. Odkazuje k veliteľským tímom riadiaci špeciálne projekty alebo utajené operácie.

CIVIL AFFAIRS (CA) - Civilné záležitosti Oficiálny názov pre špeciálne operačné jednotky, ktoré vykonávajú civilno-vojenské operácie.

CIVVIES - Civilné oblečenie, môže odkazovať k odevu obliekanému pri odchode do civilu či pri demobilizácii. V poslednej dobe sa však

tento termín  používa skôr na označenie tajných a vysoko tajných operácií vykonávaných v civilných šatách, bez uniforiem.

COIN (Couter Insurgency ) - Všeobecne rozšírený pojem používaný na označovanie boja s gerilami, ozbrojenými vzburami, povstaní,

a povstaniami a protivládnymi aktivitami. Neodkazuje k terorizmu.

COMMANDER-IN-CHIEF (CINCA) - Vrchný veliteľ. Veliteľ národných významných síl alebo významná zložka týchto síl.

CONTINUATION - Pokračovanie. Následný kurz SAS nasledujúci po výberovom kurze (selection). V jeho priebehu sú regrúti SAS zaškoľujú v mnohých zručnostiach SAS.

CORK - Korok, zátka. Označenie pre prostriedok, ktorý zabráni vylučovaniu. Špeciálnymi jednotkami sa používa v prípade, keď by zápach

ľudských výkalov mohol ohroziť priebeh tajné operácie.

CLOSE QUARTES BATTLE (CQB) - Boj na krátku vzdialenosť v obývaných oblastiach. Boj v uzavretých priestoroch na malú vzdialenosť.

Medzi tieto priestory patria budovy, lietadlá, vlaky a tunely. Tento spôsob boja vyžaduje od operátorov schopnosť rýchleho myslenia a okamžitých reakcií.

CLOSE QUARTER SHOOTING (CQS) - Streľba na krátku vzdialenosť. Osobitná oblasť, zapojenie bežné pre operácie špeciálnych síl vo vnútri budov, s pomiešanými  rukojemníkmi a únoscami, často v tme, v blízkosti dymu a explózií.

COMBAT SEARCH AND RESCUE (CSAR) - Vyhľadávanie a záchrana rukojemníkov v bojových podmienkach. Predovšetkým odkaz na záchranné akcie prenikajúce hlboko do nepriateľského územia vrtuľníky, ktorých cieľom je záchrana posádky havarovaného spojeneckého letúna.

CROWN – Vrana. Neskúsený vojak, nováčik.

 

CRRC (Combat Rubber Rainding Craft) - Bojový gumený útočný čln. Je používaný obojživelnými špeciálnymi silami, ako sú americké SEAL, komando Hubert či britskej SBS.

CRUD - Rozličné plesne a vyrážky, ktorými trpia vojaci pôsobiaci v teplej klíme. Musia sa s nimi stretať predovšetkým vojaci zúčastňujúci sa diaľkových hliadok na území nepriateľa, a preto je nutnosťou mať v každej hliadke minimálne jedného zdravotníka.

CRW (Counter Revolutionary Warfare) – Proti revoluční boj. Termín SAS označujúci protiteroristické (CT) a proti povstalecké (COIN) operácie.

CHLOROBENZYLIDEN MALINITRIL - Plyn k potláčanie občianskych nepokojov. Postupne sa aj cez svoje veľké množstvo vedľajších a následných celkom vážnych fyzických i psychických následkov veľmi rozširuje. Jednotky špeciálnych síl mu dávajú prednosť aj pred silnejšími a dlhšie pôsobiacimi plyny.

CT (CounterTerrorist) - Protiteroristicky

 

D

DEBRIEFING alebo DEBRIEF - Vypočúvanie

DECEPTION - Podvod

DELIBERATE ASSAULT TEAM / PLAN - Prieskumný bojový tým

 

DEMOLITIONS alebo DEMO - ZničenieDeROSE. (Date of Expected Return from Overseas) - Očakávaný dátum návratu zo zámoria = návrat zo služby mimo územia Spojených štátov

DET (Detachment) - Jednotka špeciálneho určenia

DIRECT ACTION (DA) - Priama akcia. Sú to údery s krátkym trvaním a iné ofenzívne akcie malého rozsahu, vedené ako špeciálna operácia na nepriateľských, zatajených, alebo politicky citlivých miestach. Využívajú špeciálne vojenské spôsobilosti ku zmocnenia sa, zničenie, obsadenie, využitie, oslobodenie alebo poškodenie určeného cieľa.

DIRECT APPROACH - Stratégie, v ktorej sa snažia kapitán poraziť nepriateľskú politiku vojenskými silami.

DISTINGUISHED VISITOR PROTECTION (DVP) - ochrana významnej osoby. Úlohy často pridelené americkým tímom špeciálnych síl, keď príde do mesta na návštevu prezident alebo iná významná osoba.

DOUBLE-TAP - Dvojte klopanie. Dve mierené strely vypálené rýchlo za sebou na teroristu zaručujúce, že terorista už nebude predstavovať žiadnu ďalšiu hrozbu. Jeden strela je mierenie do hrudníka, druhá do hlavy.

DRILL – Opakovaný výcvik

DRY HOLE - Suchá diera. Prázdna miestnosť alebo stavba.

DS (Direct Staff) - Riadiaci štáb

DULL SWORD - Tupý meč. Krycí názov pre situáciu, v ktorej zlyhá alebo sa poškodí jadrová zbraň, čo môže mať za následok detonáciu alebo rádioaktívne znečistenie.

DYNAMIC ENTRY - Dynamický vstup. Pri tzv. dynamickom vstupe sily úderného tímu rýchlo vtrhnú do opevneného priestoru. K prerazeniu dverí, okien alebo odvedeniu pozornosti ľudí za barikády môžu byť použité výbušniny, baranidlá a vozy. Dynamický vstup sa nasadzuje vtedy, ak sa nachádza rukojemníkov vo vážnom ohrození života, alebo keď nie je kvôli prekážkam možné vykonať skrytý vstup (COVERT ENTRY)

DZ. (Dropping Zone) - Zóna prostriedky ľahšie ako vzduch. Zóna určená pre introdukciu výsadkárov alebo zásob pre už rozmiestnené jednotky.

E

EAGLE - Orol. Slengový výraz pre spoľahlivého chlapíka alebo operátora špeciálnych operačných síl.

E & E (Escape and Evasion) - Útek a únik

EOD (Explosive Ordnance Disposal) - Odstraňovanie výbušnej munície. Zneškodňovanie nevybuchnutých bômb.

ESPIONAGE - Špionáž. Akcia v podobe tajných operácií vedené s cieľom získania informácií.

EXIT POINT (EXP) - Odchádzajúce bod. Určené miesto v stavbe, cez ktorý jej má tím opustiť, obyčajne je určený pri briefingu.

EXFILTRATION (EXFIL) - zmiznutia. Presun osôb alebo jednotiek z oblasti ovládanej nepriateľom pomocou tajných prostriedkov, trikov či náhlych prekvapenia a podobne

 

F

FAC (Forward Air Controller) - Predsunutý vzdušný pozorovateľ

FASTMOVER - Rýchlik. Väčšinou označenie tryskové stíhačky.

FID (Foreign Internal Defence) - Vnútorná obrana v zahraničí

FINAL ASSAULT POINT (FAP) - Východiskový bod úderného tímu pred úderom.

FIGHT FIRE - Výmena streľba medzi dvoma a viacerými ľuďmi.

G

GUERRILA WARFARE - Partizánske vojny. Vojenské a paravojenské operácie vykonávané na nepriateľskom alebo nepriateľom okupovanom území neregulárnymi a prevažne domorodými silami.

H

HEAD JOG - Slangový výraz znamenajúce byť strelený do hlavy.

I

J

 

K

KICKER - Ten v údernom tíme (assault team), ktorý je zodpovedný za vyrazenie zatvorených dverí.

L

M

MEDICAL EVACUATION (MEDEVAC) - Zdravotnícka evakuácia

N

O

 

P

PARACHUTE ASSAULT - parašutistickej úder. Počas parašutistického údere vyskočí paraoddiel zo vzdušných strojov s úlohou zabezpečiť objekt v oblasti.

Q

R

RULES OF ENGAGEMENT (ROE) - Pravidlá zapojenia. Pravidlá, podľa ktorých sa úderný tím riadi. Každý tím ich môže mať iné.

S

SPECWAR - Všeobecný termín označujúci nekonvenčné vojny.

T

 

U

UNCLE FESTER - Doslovne to z angličtiny preložiť ako "strýko hnis". Je to človek, ktorý vydáva / zdieľa informácie, ako vytvoriť chemické zbrane.

 

UNCONVENTIONAL WARFARE (UW) - Nekonvenčné bojovanie. Operácie zahrnujúce široké spektrum vojenských a polovojenských operácii, normálne dlhého trvania, prevažne prevádzané cez, s, alebo tuzemskými či náhradnými silami.

 

UNDERCOVER AGENT (UC) - Tajný agent. Operátor jednajúci v utajení.

 

UNDERWATER DEMOLITION TEAMS (UDT) - Tými, ktoré predchádzali súčasným US Navy SEAls.

 

URBAN WARFARE - Bojovanie v osídlených oblastiach.

 

V

 

VESSEL BOARDING SEARCHING AND SEIZURE (VBBS) (Visit, Board, Search, and Seizure) - Nastup, hľadaj a obsaď. Zahrnuje CQB a tímové taktiky, ktoré sú zaužívané k dostaniu sa na palubu podozrivej lode. Tými VBSS využívajú ku vstupu na loď techniky boat-to-boat (loď na loď), nad a pod hladinou, a výsadkov z helikoptér.

 

VERTICAL TAKE OFF AND LANDING (VTOL) – Vertikálny / zvislý vzlet a pristanie. Napr. u helikoptér.

 

VIP (Very important person) - Veľmi dôležitá osoba

 

 

W

 

WALK POINT alebo POINT - Walk – chodiť, point - ukázať prstom. Prvý muž v hliadke, je zodpovedný za nájdenie mín alebo nepriateľských vojakov.

 

WALLY WORLD - Prezývka pre nové výcvikové vybavenie špeciálnych operácii Delta Force na Fort Bragg.

 

WILLY PETER (WPs) - Prezývka pre zápalný granát s bielim fosforom.

 

WOLF PACK - Prezývka pre úderný tým (assault team).

 

X

 

Y

 

Z