Povodne všeobecne 1

05.06.2010 19:00

Povodne môžu vzniknúť rýchlo - pri intenzívnej búrke v priebehu pár minút môže nastať prudké zvýšenie hladiny vodného toku. Väčšinou sa nedá ( nestihne ) upozorniť ohrozené obyvateľstvo.

 

Ale najčastejšie povodne vznikajú pomaly, väčšinou cez jeden deň.

 

Využitie médií v čase "kľudu" - informovanie občanov :

 

Je potrebné informovať občanov o všetkých typoch rizík, o postupoch riešenia jednotlivých krízových situácií a o tel. číslach a adresách miestnych pohotovostných služieb priebežne a trvalo.

 

Základné pravidlá ( prevencia ) :

 

preverte si vždy, či váš dom, chata a pod. leží v lokalite, ktorú ohrozujú povodne

všetci členovia rodiny musia poznať signál - y, ktoré signalizujú ohrozenie vodou

musíte poznať informácie ( musíte sa informovať ) potrebné k príprave pred povodňou

 

Lokalita s častými povodňami : je potrebné mať pripravené vrecia a piesok v dostatočnom množstve, lopaty, stavebné drevo, klince - dostatočne dlhé, kladivá, píly, fólie, záchranárske vybavenie a pod.

poistite si dom proti povodni

v prípade evakuácie je potrebné pomôcť starým osobám, chorým, deťom a pod. - musí byť zoznam ľudí, ktorí potrebujú pomoc pri evakuácii

 

Evakuácia :

musíte byť oboznámení s plánom evakuácie, resp. je potrebné mať evakuáciu aj reálne vyskúšanú

musíte poznať najbezpečnejšiu únikovú cestu a musíte poznať všetky eventuálne možnosti evakuácie

 

Výbava pre evakuáciu :

baterka ( vodotesná a nárazu odolnej konštrukcie ) + náhradné batérie + náhradné žiarovky

zásoba potravín a pitnej vody ( potraviny je potrebné zabaliť tak, aby ani po páde do vody, resp. po kontakte s vodou sa neznehodnotili )

lekárnička ( vodotesne zabalená )

prenosné rádio + náhradné batérie ( vodotesne zabalené )

osobné lieky v dostatočnom množstve ( vodotesne zabalené )

pevná obuv a oblečenie ( vodotesne zabalené )

peniaze, písacie potreby ( vodotesne zabalené )

základný balíček "survival" ( vodotesne zabalený )

 

Evakuácia rodiny :

Môže nastať situácia, že evakuácia rozdelí členov rodiny, napr. deti sú v škôlke či škole a pod., rodičia sú v práci mimo bydliska a pod., resp. muži budú pomáhať pri evakuácii, realizovať ochranné opatrenia a pod.

 

Je potrebné mať telefonický kontakt na rodinu, resp. priateľa, ktorý býva mimo ohrozenú oblasť povodňou - povodňami. Každý člen rodiny musí poznať telefónne číslo na túto osobu a čo najskôr po evakuácii zatelefonuje na dohovorené telefónne číslo ( je dobré mať ešte aspoň jedno tel. číslo v zálohe ), kde udá svoju adresu pobytu, telefonický kontakt a doplňujúce informácie, ako napr. svoj zdravotný stav a pod. Telefonujúci člen rodiny získa informácie o ostatných členoch rodiny za predpokladu, že sa už telefonicky kontaktovali s dohodnutou osobou. Takto získa rodina informácie o sebe pomerne rýchlo a bezpečne, resp. rodina môže koordinovať svoj postup.

 

Každý člen rodiny ( okrem malých detí ) by mal vedieť vypnúť elektrický prúd, uzavrieť plyn a vodu.

 

Deti je potrebné učiť kedy a ako zavolať :

RZP, hasičov, políciu a pod. Dôležité tel. čísla musia byť vždy na viditeľnom mieste pri telefóne, aj tel. kontakty na rodičov do práce a mobilný telefón za predpokladu, že ho rodičia majú.

 

Deti by mali mať osobnú identifikačnú kartu s osobnými údajmi, s údajmi o zdravotnom stave - ak dieťa musí užívať pravidelne lieky, potrebuje špeciálnu stravu a pod., s telefonickými kontaktmi na rodičov do práce a mobilný telefón, resp. tel. kontakt na osobu, cez ktorú sa budú členovia rodiny kontaktovať.

 

Hrozí povodeň :

počúvajte rádio, TV, miestny rozhlas

zabezpečte si dostatočné množstvo pitnej vody, naplňte si vaňu - pozor aby uzavretý odtok dobre tesnil, naplňte si hrnce a pod.

cennosti premiestnite do horných poschodí, resp. na povalu

buďte pripravení na evakuáciu - ak budete počuť pokyn na evakuáciu, potom s evakuáciou začnite okamžite. Rodina sa snaží evakuovať spoločne.

riaďte sa pokynmi miestnych záchranárov

ak poznáte vo svojom okolí osobu ( osoby ), ktorá potrebuje pomoc pri evakuácii, pomôžte jej, ak je to vo vašich silách a možnostiach, resp. informujte o osobe záchranárov

 

Zastihla vás povodeň :

 

Ste vonku :

premiestnite sa na vyššie položené miesto, ktoré je bezpečné a zaručí vašu bezpečnosť pred vplyvom povodni

pokiaľ nemusíte, nebroďte sa cez vodu, rýchly prúd vody vás môže strhnúť na zem ( do vody ) už pri malej výške vody ( 15 cm ), ktorá tečie rýchlejšie

 

Ste v aute :

neriskujte prechádzanie autom zaplavených ciest a plôch, vyskúšajte radšej inú cestu, resp. pokúste sa auto odstaviť na bezpečnom vyššie položenom mieste - vozidlo nesmie obmedziť pohyb záchranárom

ak vám zhasne motor, napr. voda zaleje motor, resp. zapadnete, okamžite opustite auto a premiestnite sa na bezpečné vyššie miesto. Nesnažte sa auto opraviť, resp. uvoľniť, voda môže rýchlo stúpať a strhne vás silnejúci prúd vody !!!

tečúca voda môže "zobrať" osobné auto už pri výške hladiny cca 60 centimetrov

 

Evakuácia :

Najbezpečnejšia evakuácia z ohrozenej oblasti je ešte pred povodňou, resp. pri jej malom rozsahu. Ak je vyhlásená evakuácia, je potrebné s evakuáciou začať ihneď. Počúvajte a riaďte sa inštrukciami z rádia, TV, miestneho rozhlasu a inštrukciami od miestnych záchranárov.

Pre evakuáciu využite doporučené cesty - mali by mať čo možno najväčšiu priepustnosť. Myslite na to, že vedľajšie cesty a rôzne skratky môžu byť neprejazdné.

Pri evakuácii dbajte na svoju bezpečnosť a na bezpečnosť ostatných osôb.

 

Pamätajte :

Kto sa evakuuje medzi prvými, má najväčšiu šancu a predíde komplikáciám, ako napr. predíde upchaným cestám, panike a pod.

 

Po povodni :

 

Ak je dom stále "pod vodou", nevchádzajte doň. Návrat domov po povodni môžete iba po odbornom preverení statiky domu.

 

Pri vstupe do budovy musíte myslieť na tieto riziká :

pred vstupom do budovy je najvýhodnejšie ako prvé skontrolovať vypnutie elektr. prúdu, uzatvorenia plynu a vody

hrozí jej zrútenie, pri preverovaní statiky je potrebné skontrolovať všetky poschodia

môže unikať plyn - používajte baterku, nepoužívajte otvorený oheň, nezapínajte elektr. prúd a plyn pred celkovým skontrolovaním domu

hrozí požiar - požiar hrozí od skratu elektr. prúdu, resp. od výbuchu plynu

hrozí úraz elektrickým prúdom - zatopené elektrické spotrebiče

 

Všeobecne :

Vypumpujte vodu zo suterénu za predpokladu, že suterén je zaplavený.

Opravte pokazený septik, žumpu a pod.

 

Elektrický prúd :

Elektrické vedenia môžu byť poškodené - je potrebné skontrolovať elektroinštaláciu domu. Ak je dom zaplavený a nemáte istotu, že je odpojený od elektr. prúdu - nevstupujte doň, ale zavolajte elektrikárov.

 

Plyn :

Pred vstupom do budovy sa presvedčte, že plyn je uzatvorený. Ak zacítite v dome plyn, resp. počujete jeho syčanie, otvorte okná a okamžite opustite budovu. Informujte plynárov a zabezpečte, aby do budovy nevnikla iná osoba.

 

Elektrický výboj môže spôsobiť výbuch plynu, preto vždy pred vstupom do budovy skontrolujte, či je vypnutý aj elektrický prúd.

 

Potraviny :

Zlikvidujte potraviny, ktoré sa dostali do kontaktu s vodou.

 

Voda :

Skontrolujte odpady, vodovod a pod. V prípade potreby volajte vodárov.

 

Pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich povodniach je skoro vždy problém s nedostatkom pitnej vody. Preto ak sa ukazuje nebezpečenstvo vzniku povodni je potrebné si zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody. Preváranie vody je nedostatočné, nakoľko voda môže byť kontaminovaná rôznymi jedmi a chemickými látkami. Nezabudnite ani na trvanlivé potraviny, ktoré nepotrebujú náročnú prípravu.