V tomto dokumente sa môžete zoznámiť s podmienkami prevádzky týchto Stránok, ich používaním, právami a povinnosťami návštevníkov (čitateľov), atď

 

Podmienky používania a bezpečnosť

Služby poskytované týmito Stránkami sú verejne prístupné. Používanie Stránok je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami. Návštevník Stránok vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami ich používaním (čítaním, prezeraním).

Bez súhlasu Prevádzkovateľa nie je dovolené používať tieto Stránky inak než pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu Prevádzkovateľa.

Návštevník sa zaväzuje, že pri používaní týchto stránok sa bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy konať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Podmienkami.

Nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do obsahu či technickej funkčnosti týchto Stránok. Jediným oprávneným, ktorý smie rozhodovať o zmene, odstránení alebo doplnenie akejkoľvek časti týchto Stránok je Prevádzkovateľ.

Návštevník berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže dôjsť k čiastočnej či úplnej nefunkčnosti Stránok. Ďalej môže dôjsť tiež k zmene alebo zrušeniu poskytovaného obsahu alebo služieb. Uvedené skutočnosti nezakladajú návštevníkovi Stránok nárok na náhradu škody.

Tieto Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

Všetok obsah stránok, texty, obrázky i grafická úprava plne podliehajú autorským právam. Výkon autorských práv zabezpečuje Prevádzkovateľ.

Stránky obsahujú militantné, drastické a potenciálne psychicky nebezpečné informácie. Ak Vás to môže akokoľvek poškodiť, tieto Stránky nečítajte.

 

Vzhľadom k vyššie avizovanému obsahu by stránky rozhodne nemali čítať deti a neplnoleté osoby!

 

 

Stránky sú určené všetkým čitateľom starším ako osemnásť rokov.

 

 

Návštevník potvrdzuje svoj minimálny vek osemnásť rokov, čítaním (prezeraním) týchto Stránok. Ak Nedosiahol ešte vyššie uvedeného veku, je povinný stránky okamžite opustiť.

 Popisované informácie predstavujú zozbierané informácie, osobné skúsenosti Prevádzkovateľa a ďalej potom jeho subjektívne vedomosti a názory. Preto nemožno garantovať ich úplnosť ani zaručiť absenciu omylov alebo chýb.

 Všetok obsah Stránok je určený iba na informačné a študijné účely! Nechce nikoho nabádať k akémukoľvek nasledovaniu alebo praktickému opakovaniu uvedených postupov. Ak sú niektoré pasáže popísané určitou formou, podobnú návodu, je to čisto prejav literárneho štýlu Prevádzkovateľa (autora) a nie nabádanie ku konkrétnemu opakovanie uvedených činností. Preto Prevádzkovateľ (autor) nemôže preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek trestné stíhanie alebo obvinenia vznesené voči osobe v dôsledku použitia alebo zneužitia niektorej z popísaných techník ani za stratu, zranenie či škodu takto spôsobenú.

 Techniky prežitia a sebaobrany popísané na Stránkach sú určené na použitie v krajných situáciách, kedy je ohrozená bezpečnosť osôb alebo záujmy štátu. Preto Prevádzkovateľ (autor) nemôže preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek trestné stíhanie alebo obvinenia vznesené voči osobe v dôsledku použitia alebo zneužitia niektorej z popísaných techník ani za stratu, zranenie či škodu takto spôsobenú.

 Pri nácviku a zdokonaľovaní techník prežitia je nevyhnutné v prvom rade dbať na rešpektovanie práv majiteľov pozemkov a dodržiavanie všetkých s touto činnosťou súvisiacich zákonov, ktoré ochraňujú niektoré živočíšne alebo rastlinné druhy a obmedzujú používanie strelných a iných zbraní.

 Niektoré opísané techniky a postupy by pri praktickom použití mohli porušiť zákony Slovenskej republiky, preto sú na Stránkach uvedené iba a jedine k informatívnym a študijným účelom.

 Ako Prevádzkovateľ výslovne upozorňujem, že akákoľvek nelegálna výroba, držba alebo používanie zbraní, výbušnín a jedov je závažným porušením slovenských zákonov.

 Žiadne informácie z tejto stránky nesmú byť využívané na páchanie trestnej činnosti ani zneužité proti záujmom Slovenskej republiky.