Prekročenie horských potokov a riek

18.05.2010 12:32

Pri akciách v horskom teréne často narazíte na rýchlo tečúcej vodný tok, ktorý bude tvoriť prekážku vášho pohybu. Vzhľadom k sile a nepredvídateľnosti týchto tokov by ste sa mali snažiť ich obísť alebo prekročiť po existujúcich mostoch. Ak to situácia nedovoľuje, existuje niekoľko spôsobov prekonanie toku v závislosti na druhu, šírke, rýchlosti prúdu a hĺbke vody.
 

1. PRIESKUM

Prieskum trasy (mapa, letecké alebo družicové snímky) nemusí vždy odhaliť vodné prekážku.

 

 

a. Ak sa chystáte prekročiť horskú rieku alebo potok, je veľmi dôležité, kde sa rozhodnete prechod uskutočniť. Nájdite si vhodné vyvýšené miesto, odkiaľ uvidíte rieku a miesta vhodné pre prekročenie. Jeden pohľad zo svahu údolia môže byť v niektorých prípadoch lepšie ako sto pohľadov priamo z brehu.              

 Obr. 1 - Miesta s obvyklým výskytom plytšia vody.

 
 
b. Prechodu cez padlý strom alebo hrádzu zo zaseknutých klád je nutné dať prednosť pred brodením. Pravdepodobnosť, že nájdete snehový alebo ľadový most je tým vyššia, čím vyššie a bližšie pri prameňa sa nachádzate. Závisí tiež na ročnom období. Ak je nemožné prekročiť tok niektorým zo spôsobov uvedených vyššie, je nutné brať ohľad na nasledujúce pravidlá:

(1) Dôležitú úlohu hrá denná doba, v ktorej sa o prechod pokúsite. Pravdepodobne najlepšie je skoré ráno, pretože ak sa v posledných ôsmich hodinách nevyskytnul silný dážď, je v tento čas zvyčajne hladina najnižšia. Ako počas dňa topí sneh a ľadovce, hladina stúpa, až kým nedosiahne svoje maximálne úrovne medzi popoludní a neskorým večerom (v závislosti na vzdialenosti od zdroja). Pri prechode vykonanom ráno oblečenia aj lepšie uschne.

(2) Miesto prechodu by malo byť vybrané v najširšom a najplytšom mieste toku. Ostrým záhybom je potrebné sa vyhnúť, pretože voda je tu hlbšia a na vonkajšej strane je silný prúd. Prechod sa najlepšie urobí na pevnom a rovnom dne. Skaly a kamene neposkytujú dostatočnú oporu a môžu spôsobiť turbulencie.

(3) Veľké množstvo horských potokov a riek, najmä tých ľadovcových, vzniká sútokom mnohých menších tokov. Často je výhodnejšie zvoliť cestu cez tieto prítoky ako cez hlavný tok.

(4) Pre prechod zvolíme miesto s dostatočne nízkymi brehy, aby bolo možné s vybavením vstúpiť a vystúpiť z vody čo najjednoduchšie. Ak bude inštalované pomocné lano alebo povrazový most, musí byť na oboch brehoch vhodné kotvenie a bezpečné plochy pre nástup a výstup. Hoci je na nájdenie vhodného prírodného kotvenia potreba menej času než na zriadenie umelého, nie je nutnosťou. V niektorých oblastiach, ako napríklad nad úrovňou lesa, nie je iná možnosť ako zriadiť umelé kotvenia. Skvele poslúži kotva "Deadman" alebo vhodný kameň zakopaný do snehu.

(5) Ak je to možné, vyberte miesto dostatočne skryté. Musí umožňovať ukrytie ako mužov vykonávajúcich vlastnú prechod, tak i zabezpečovacích tímov na oboch brehoch. Ak je možnosť krytia a maskovanie minimálne, ako napríklad v alpskom pásme, musia byť prechod vykonaný čo najefektívnejšie, aby sa minimalizovala možnosť uzretí nepriateľom.

 

2. PRÍPRAVA JEDNOTIEK A VYBAVENIE

Konečnú prípravu je nutné vykonať v bezpečnom priestore na brehu pred začatím prechodu. Zahŕňa nasledujúce úkony:


a. Ak je to možné, zabaľte vybavenie citlivé na vodu (zabaľte rádia, ďalekohľady, dokumenty, mapy a náhradné oblečenie) do vodotesných obalov (napr. vrecia na odpadky). Vrece ochráni vaše vybavenie a v prípade pádu do vody vás navyše bude nadnášať.

b. Nohavice vytiahnite z topánok a tričko z nohavíc. Všetky vrecká starostlivo uzavrite. Tieto opatrenia umožnia vode voľne prúdiť cez oblečenie a zabráni tomu, aby sa oblečenie naplnilo vodou a sťahovalo vás ku dnu. Toto je obzvlášť nebezpečné, ak musíte plávať ku brehu. V závislosti od okolností prechodu (napríklad taktická situácia, teplota vody a vzduchu), je žiaduce prechod vykonať s minimom oblečenia, aby bolo na druhom brehu oblečenie suché. Topánky by mali byť z dôvodu ochrany nôh pred kamene obuté, ale ponožky a výstelky vyňaté.

c. Nosné remene alebo taktická vesta musí byť rozopnutia a oblečená voľne. Inak je v prípade pádu do vody veľmi ťažké sa jej zbaviť.

d. V prípade pomaly tečúcich tokov s piesočnatým alebo štrkovým dnom prilbu umiestnite vnútri batohu. Ak budete nútení plávať, pôjde to lepšie bez prilby na hlave. V prípade prechodu rýchlo tečúceho toku, najmä ak sú v ňom veľké kamene alebo pereje, hrozí pri páde veľké nebezpečenstvo poranenia hlavy. Preto by mala byť prilba na hlave a remienok zapnutý.

e. Je nutné, aby bol batoh dobre usadený na chrbte a popruhy utiahnuté tak, aby svojím pohybom nemohol spôsobiť stratu rovnováhy a pád do vody. Prsné a bedrové pásy musia byť rozopnuté! Jedine tak je možné sa v prípade pádu do vody batohu rýchlo zbaviť. Všetky vaše veci starostlivo zabaľte, prípadne pripevnite k batohu.

 

3. PPEBRODENIE VODNÉHO TOKU JEDNOTLIVCOM

Kedykoľvek to okolnosti a úroveň vedomostí umožňujú, Neprekračujte vodný tok z časových dôvodov individuálne (v jednej chvíli môžu vodný tok prekračovať všetci členovia skupiny). Priemerný vojak by mal byť schopný prebrodiť väčšinu tokov so slabým až stredným prúdom a hĺbkou vody ku kolenám.
 
a. Pri brodeniu stojte čelom proti prúdu a pomaly sa posúvajte do strany, nepatrne proti prúdu. Ak sa proti prúdu natočíte viac stranou, znížite tak plochu, do ktorej sa prúd môže oprieť.

b. Nohy posúvajte po dne. Noha, ktorá je nižšie po prúde, sa posúva prvá. Robte krátke, rozvážne kroky. Dlhé kroky alebo kríženia nôh zvyšuje nebezpečenstvo straty rovnováhy a pádu do vody.

c. Nohou sa snažte na dne objaviť prípadné prekážky, ako sú diery a kamene. Nohu umiestnite na tú stranu prekážky, ktorá je po prúde. Turbulencie je tu menšia a voda plytšia.

d. Pre zvýšenie rovnováhy môžete použiť ako oporu dlhý cepín, vetvu apod. Palicou sa opierajte proti prúdu a pomaly posúvajte. Prvá sa pohybuje palica a až potom nohy. To zabezpečí stály kontakt s dnom v dvoch bodoch. Stále sa pohybujte šikmo po prúde.


 
Obr. 2 - prebrodenie vodného toku jednotlivcom

 

4. PPEBRODENIE VODNÉHO TOKU SKUPINOU

Ak hladina vody dosahuje do úrovne stehien, alebo ak je prúd príliš silný, je potrebné prebrodiť vodný tok v skupine. Pri tzv. "reťazovej metóde" dvaja alebo viac mužov skríži ruky a zovrú dlane (obr. 3), pričom sú natočení čelom ku brehu. Najsilnejší jedinci sú na začiatku radu (smerom po prúde). Skupina prekonáva tok za pomoci pravidiel opísaných v predchádzajúcej kapitole. Skupina sa pohybuje šikmo po prúde, vždy sa vzájomnou podporou.  Obr. 3 - prebrodenie vodného toku skupinou ("reťazová metóda")

 

5. LANOVÉ INŠTALÁCIE

Ak dosahuje hladina toku do úrovne pasu alebo ak je prúd príliš rýchly aj pre skupinové brodenia, je nutné vybrané miesto bližšie preskúmať. Vo väčšine prípadov možno tok bezpečne prekonať s použitím pomocného lana alebo lanového mosta. Ak použijeme pomocné lano, je nutné, aby do vody vstúpili všetci členovia skupiny. Ak máme možnosť zbudovať lanový most, vstúpia do vody len dvaja muži. O použití pomocného lana alebo lanového mosta je potreba sa rozhodnúť na základe dostupných kotviacich bodov, ich výšky nad hladinou a vzdialenosti od seba. Maximálna vzdialenosť, ktorú je schopný lanový most preklenúť, je cca. 1 / 2 až 1 / 3 dĺžky použitého lana.

a. Zriadenie kotvenia na druhom brehu. Ak sa rozhodnete prekročiť vodný tok s pomocným lanom alebo lanovým mostom, jeden muž musí koniec lana ukotviť na druhom brehu. Toto by mal vykonať najschopnejších plavec v skupine. Plavec by mal byť po celú dobu istený lanom. Stanovište istiaceho umiestnite čo najďalej proti prúdu. V prípade, že sa nepodarí tok preplávať, plavec sa kyvadlovej vráti späť na breh, kde sú ostatní pripravení ho vytiahnuť na breh. Snažte sa vybrať miesto bez prekážok, do ktorých by sa mohlo zamotať lano a sťažiť vytiahnutie na breh.

Plavec, ktorý bude prekonávať tok, musí byť k istiacemu lanu pripojený sedacím úväzkom a karabínou. Nikdy by nemal byť naviazaný priamo na lano. Ak sa potopí pod vodu alebo zamotá do lana, musí byť schopný sa z neho čo najrýchlejšie odopnúť a pokúsiť sa doplávať na breh. Možno tiež použiť pevnú slučku na konci lana, ktorú si pretiahne cez seba.

b. Inštalácia pomocného lana. Ak možno použiť lano vo výške, ktorá umožní vojakom prekonanie toku nad hladinou, je vhodné zriadiť lanový most. Ak to nie je možné, lano musí byť použité ako opora pri brodenia (pozri obr 4). 
Obr. 4 - prekonanie vodného toku s pomocným lanom

 

(1) kotvenie lana na druhom brehu je najlepšie vykonať trochu po prúde, takže lano bude krížiť vodný tok pod uhlom tridsať až štyridsať päť stupňov. Oproti lanu natiahnutom rovno vám toto umožní sa pohybovať spoločne s prúdom.

(2) Lano je potrebné najskôr ukotviť na vzdialenejšom brehu, napnúť a až potom ukotviť na bližšom brehu. Ak jednoduché napnutie lana nestačí, treba ho napnúť pomocou kladky.

(3) Potok prekračujeme na tej strane lana, ktorá je po prúde.

(4) Druhé horolezecké lano je použité na istenie (obr. 5). Na každom z brehu musí byť jeden koniec lana. Najzdatnejší plavec dopraví jeden koniec lana na druhý breh. Uvážte vhodný uzol uprostred laná tak, aby vytvoril dve pevné slučky približne 15 cm dlhé. Jedna slučka sa pripojí karabínou k pomocnému lane a druhá k úväzku. Slučky musí mať takú veľkosť, aby každý pri pošmyknutia dosiahol na pomocné lano. Muž, ktorý prekračuje rieku, by mal byť istený z oboch brehov. V prípade nehody bude vytiahnutý tam, kde to bude jednoduchšie. Je dôležité, aby istiace lano nebolo pevne spojené alebo priviazané k istiacemu, aby sa ho bol schopný v prípade potreby rýchlo zbaviť.

 (5) Za akýchkoľvek okolností by mal tok s použitím pomocného lana prekračovať len jeden človek. To zabezpečí pružnosť lana a najmenšie možné zaťaženie kotviacich bodov.

(6) Batohy môžu byť nesené na chrbte, alebo zavesené karabínou na lano a ťahané po ňom.

(7) Ak je nutné prepraviť cez rieku veľké množstvo vybavenia, najmä ťažkých zbraní ako mínometov apod., zriadime lanový most.

 

6. BEZPEČNOSŤ

Prekračovanie potokov a riek predstavuje jedno z najväčších nebezpečenstiev, ktorým môže vojenský horolezec čeliť. Nasledujúce pravidlá majte na pamäti, ak sa rozhodnete prekročiť vodný tok:

a. Všetkým slabším jedincom a neplavcom by mali pri prechode pomáhať zdatní plavci.

b. Nie každá rieka alebo potok sa dá bezpečne prekročiť. Vždy je možné sa o prechod pokúsiť na inom mieste, v inú dobu a za použitia inej techniky.

c. Použitá technika prechodu závisí na hĺbke vody, rýchlosti prúdu, povrchu dna, šírke toku a na skúsenostiach.

d. Najbezpečnejšia metóda je vždy použitie pomocného lana alebo lanového mosta.

e. Ak je na vybranom mieste príliš ťažké inštalovať pomocné lano alebo lanový most, vyberieme iné miesto.

f. Pri prechode je vhodné umiestniť 50 až
100 m proti prúdu hliadku, ktorá má za úlohu varovať pred všetkými predmetmi unášaných prúdom.

g. Ak vykonávate prechod bez pomoci lana alebo lanového mosta, mali by byť pod miestom prechodu pripravení muži, ktorí v prípade pádu do vody pomôžu dostupnými prostriedkami a záchranou.


 

7. Plávanie

Môžu nastať prípady, keď ste sám a nemáte inú možnosť než cez rieku preplávať. Alebo môžete byť pri brodenia strhnutý prúdom. V týchto prípadoch vám môžu nasledujúce techniky zachrániť život:

a. Ihneď odhoďte všetky zariadenia, ktoré vás obmedzuje v pohybe.

b. Nesnažte sa bojovať s prúdom, snažte sa dostať na breh s nohami v smere po prúde a rukami pozdĺž tela. Použite nohy k ochrane zvyšku tela a na vyhnutie sa skalám. Držte hlavu nad hladinou a pozorujte možné prekážky. Pokúste sa im vyhnúť.

c. Snažte sa vyhnúť spätným a zbiehavým prúdom, kde sa často objavujú nebezpečné výry. Vyhnite sa vode s bublinkami pod vodopádmi, pretože má malý vztlak.